LEASING LIZING


LEASING

oferta leasingu

Samochody osobowe i dostawcze do 3,5 t

leasing samochodów osobowych i dostawczych

Samochody ciężarowe powyżej 3,5 t oraz pojazdy specjalne

finansowanie samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t.

Autobusy / Autokary

leasing ciągników siodłowych i naczep

Ciągniki i naczepy

leasing ciągników siodłowych i naczep

Maszyny budowlane i urządzenia

najtańsze oferty finansowania maszyn i urządzeń

Sprzęt medyczny, wyposażenie

leasing sprzętu medycznego

Specjalna oferta leasingu dla nowych firm

specjalna oferta dla nowopowstałych przedsiębiorstw

Specjalna oferta leasingu na starsze pojazdy

leasing starszych roczników -oferta specjalna

Samochody z UE i USA

leasing starszych roczników -oferta specjalna

Motocykle i quady

leasing starszych roczników -oferta specjalna

Linie technologiczne

najdogodniejsza forma finansowania linii technologicznych

KREDYT

oferta kredytu

Samochodowy

oferta niskooprocentowanych kredytów samochodowych

Na maszyny budowlane

kredyt inwestycyjny daje możliwość bardzo korzystnego finansowania wszelkich środków trwałych (w tym także pojazdów!)

Inwestycyjny

kredyt inwestycyjny daje możliwość bardzo korzystnego finansowania wszelkich środków trwałych (w tym także pojazdów!)

Hipoteczny

oferta atrakcyjnych kredytów pod zastaw nieruchomości

SPRZEDAŻ

oferta sprzedaży

WÓZKI WIDŁOWE
sprzedaż i serwis 24h

wózki widłowe -sprzedaż i serwis

Sprzedaż samochodów
NOWYCH

sprzedaż nowych samochodów

Sprzedaż samochodów
UŻYWANYCH

sprzedaż używanych samochodów

Sprzedaż maszyn budowlanych i urządzeń

sprzedaż samochodów ciężarowych, dostawczych, osobowych, ciągników siodłowych i naczep

Sprzęt poleasingowy

sprzedaż pojazdów i urządzeń poleasingowych

INNE

inne

Leasing (Lizing): definicje, podstawy prawne

galeria Meksyk-Gwatemala

Linki

odnośniki do innych stron

ProLog Leasing Kredyt -ponad 10 lat na rynku

 

 

 

LEASING (LIZING) -PODSTATOWE INFORMACJE


Dzięki leasingowi Klient osiąga istotne korzyści podatkowe i bilansowe. leasing, lizing to:

  • elastyczność finansowania inwestycji, czyli możliwość dopasowania opłat leasingowych do sytuacji finansowej Korzystającego, struktury jego bilansu i założeń danego projektu inwestycyjnego

  • perspektywa płacenia niższych podatków - przy założeniu, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu, zmniejszając tym samym podstawę opodatkowania

  • poprawa płynności finansowej - spłata rat leasingowych dokonywana jest z bieżących przychodów, a te można uzyskiwać dzięki eksploatacji leasingowanego przedmiotu.

  • uniknięcie finansowania podatku VAT - podstawą kalkulacji rat leasingowych jest wartość netto przedmiotu leasingu. Podatek VAT od zakupu przedmiotu jest finansowany przez firmę leasingową

  • minimalizacja ryzyka kursowego, na co pozwala dostosowanie waluty umowy do struktury walutowej przychodów Klienta.

  • utrzymanie lub poprawa struktury bilansu.

Gdzie znaleźć najlepszą ofertę leasingową?

Kompleksowa oferta leasingu oraz profesjonalna pomoc doradcza na najwyższym poziomie zapewniająca maksymalne bezpieczeństwo bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów -możliwe? Okazuje się że tak. Wystarczy zajrzeć na stronę firmy ProLog Leasing Kredyt, która cechuje się unikalnym podejściem do Klienta, wyjątkowo szeroką ofertą i profesjonalizmem.

Mini Słownik podstawowych pojęć dotyczących leasingu

Przedmiot Leasingu – wybrana przez Korzystającego rzecz (zbiór rzeczy), oznaczona w Umowie Leasingu, z tym że w przypadku zbioru rzeczy – za Przedmiot Leasingu uważa się każdą z tych rzeczy osobno.

Zbywca – wybrany przez Korzystającego podmiot prawa, oznaczony w Umowie Leasingu, od którego Finansujący zobowiązał się nabyć na własność Przedmiot Leasingu; dotyczy także Korzystającego, od którego Finansujący zobowiązał się nabyć Przedmiot Leasingu, a następnie pozostawić go do używania na podstawie Umowy Leasingu (tzw. leasing zwrotny).

Umowa ze Zbywcą – umowa, na podstawie której Finansujący zobowiązuje się nabyć Przedmiot Leasingu.

Ubezpieczyciel – towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym jest (ma być) ubezpieczony Przedmiot Leasingu.

Wartość Przedmiotu Leasingu – wyrażona w PLN lub walucie obcej wartość umowna będąca podstawą kalkulacji wynagrodzenia Finansującego i Wartości Końcowej.

Stopa Bazowa – notowana przez rynek finansowy stawka procentowa, którą Finansujący przyjmuje w celu kalkulacji należnych mu płatności. Stawka Stopy Bazowej jest zmienna w całym okresie obowiązywania Umowy Leasingu, chyba że Strony wyraźnie postanowią inaczej. Do kalkulacji płatności przyjmuje się Stopę Bazową obowiązującą w oznaczonym umownie dniu kalendarzowym, a jeżeli w danym dniu nie ma notowania Stopy Bazowej – obowiązującą w kolejnym najbliżej przypadającym dniu notowania.

Protokół Odbioru – dokument potwierdzający dokonanie odbioru Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego, podpisany przez Finansującego i Korzystającego.

Data Odbioru – data dokonania odbioru Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego od Finansującego.

Direct debit – polecenie zapłaty, jest prostą, bezpieczną i szybką formą regulowania płatności. To instrument płatniczy, polegający na automatycznym obciążaniu rachunku Korzystającego kwotami zobowiązań wobec Finansującego z tytułu opłat leasingowych w terminach wskazanych w umowie leasingu. Rola Korzystającego ogranicza się wyłącznie do wyrażenia jednorazowej zgody na obciążanie swojego rachunku.

Hipotetyczna wartość netto - wartość początkowa Przedmiotu Leasingu pomniejszona o odpisy amortyzacyjne wyliczone metodą degresywną przy zastosowaniu współczynnika równego 3.

Wartość Końcowa – oznaczona w Umowie Leasingu wartość netto wyrażona jako % Wartości Przedmiotu Leasingu lub kwota, za którą Korzystający, o ile Umowa Leasingu tak przewiduje, ma prawo nabyć na własność Przedmiot Leasingu po upływie podstawowego okresu Umowy Leasingu.

Lizing - w języku polskim równoprawnie funkcjonuje również w tej pisowni i coraz częściej można się spotkać pojęciami oferta lizingowa lub firmy lizingowe.

Leasing a Kredyt

Wziąć kredyt, czy zdecydować się na leasing?
Takie pytanie niejednokrotnie nurtuje przedsiębiorców. Wybór sposobu finansowania projektu zależy od celów, sytuacji firmy i możliwości wykorzystania tzw. "tarczy podatkowej".

Na czym skupić się podczas takiej analizy?
Oto kilka praktycznych wskazówek. Dla lepszego zobrazowania przedstawimy porównanie efektywności finansowania środka trwałego (samochodu ciężarowego o normatywnej stawce amortyzacji 20%) w formie kredytu inwestycyjnego i leasingu.

Przeanalizuj efektywne wydatki!
Jako miarę efektywności formy finansowania proponujemy przyjąć wartość bieżącą (NPV) ze strumienia wydatków w określonym czasie (36 miesięcy), pomniejszonego o "uzysk podatkowy" obniżający podstawę opodatkowania, liczony jako 28% odpis od wydatków stanowiących koszty uzyskania przychodu (KUP). Strumień ten określany jest dalej jako strumień efektywnych wydatków. Miara ta daje obraz wpływu "tarczy podatkowej" u Klienta na wydatki związane z obsługą umowy kredytowej lub umowy leasingu.

Wnioski:
Finansowanie w formie leasingu jest bardziej efektywne na tle finansowania w formie kredytu inwestycyjnego, pomimo możliwych różnic w stopie procentowej kosztów finansowania.
Korzystny efekt zastosowania leasingu jako formy finansowania inwestycji jest tym większy, im wyższy jest stopień "kompresji" w czasie opłat leasingowych stanowiących KUP.
Im okres finansowania jest bardziej zbliżony do okresu normatywnej amortyzacji, tym większy wpływ na efektywność finansowania mają różnice w poziomie kosztów finansowania.

Największe firmy leasingowe w Polsce:

www.prolog-leasing.pl -oferty największych firm leasingowych w jednym miejscu bez dodatkowych prowizji i opłat. Wybór najlepszej na ryku oferty, przyspieszenie formalności.

www.bankowyleasing.pl
www.leasing24.pl
www.efl.com.pl
www.masterlease.pl
www.handlowyleasing.pl
www.inglease.pl
www.leasing.noma2.pl
www.nordea.pl
www.pekaoleasing.pl
www.rl.com.pl
www.sgef.pl
www.vwleasing.pl
www.getinleasing.pl
www.leasingsolutions.bnpparibas.pl
www.millenniumleasing.pl
www.leasingpolski.pl
www.sgbleasing.pl
www.fmleasing.pl
www.ikb-leasing.pl

Leasing, Lizing
opracowano na podstawie Wolnej Encyklopedii, materiałów własnych oraz obowiązujących aktów prawnych.

Lizing Leasing >>ProLog